ANBI - Dongen Isra Camii

İçeriğe git
ISN Isra Moskee – Dongen
ISLAMITISCHE STICHTING NEDERLAND, Isra Moskee heeft met terugwerkende kracht van 01-01-2018 als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) de aanvraag ingediend bij de Belastingdienst.
Informatie: RSIN (fiscaal nummer) 808816482
KvK nummer : 41100011
Contactadres / Bezoekadres:
Anjerstraat 24
5102 ZA DONGEN
E-mail: hdvdongen@vakif.nl
Facebook en Instagram: Dongen Isra Camii

Doelstelling:
ISN Isra Moskee is een  religieus maatschappelijke non-profit  organisatie en geeft aandacht aan de volgende thema’s:  professionalisering en institutionalisering van de organisatie, bestrijding van polarisatie en islamofobie in de Nederlandse samenleving, verbreding van de doelgroepen, versterking van haar  maatschappelijke positie, het uitbreiden van de activiteiten voor de buurtbewoners en het realiseren van de ruimtes in de buurt voor de activiteiten. Deze thema’s komen onder meer aan bod bij het organiseren, faciliteren en ondersteunen van projecten en activiteiten met een vormend, religieus, sociaal, cultureel, maatschappelijk, informatief en/of onderwijsondersteunend karakter. Het beheren en exploiteren van het gebouw, die wordt gebruikt voor sociale, culturele en religieuze activiteiten;
De doelstellingen van de ISN Isra Moskee zijn opgenomen in de statuten van de stichting en gaat voornamelijk om de volgende onderwerpen:
  • Het verstrekken van religieuze, culturele en sociale diensten en het bieden van hulp aan islamieten;
  • Het in stand houden en creëren van mogelijkheden voor islamieten om te kunnen voldoen aan hun godsdienstige plichten. Het bevorderen van bekendheid met de islam, zowel bij moslims als bij niet-moslims;
  • Het bevorderen van het welzijnsklimaat van de Turks Islamitische gemeenschap en het geven en steunen van islamitisch onderwijs aan geïnteresseerden. Het bevorderen van onderlinge saamhorigheid en wederzijds respect tussen verschillende bevolkingsgroepen en religies.
  • Het organiseren van sociale, culturele en sportieve evenementen en het deelnemen aan dergelijke evenementen;
  • De stichting beoogt niet het maken van winst;
  • Het beheren en exploiteren van het gebouw, die wordt gebruikt voor sociale, culturele en religieuze activiteiten;
  • Het bevorderen van emancipatie, participatie en integratie van moslims in de Nederlandse samenleving en van hun acceptatie;

Beleidsplan:
De ISN Isra Moskee werkt niet met een beleidsplan en ook niet volgens een begrotingssystematiek. De leden voldoen aan een vastgestelde jaarlijkse contributie, waarmee de vaste lasten worden betaald. Waar nodig wordt financiële hulp gevraagd van de leden in de vorm van vrijwillige bijdrages of giften.

Bestuurssamenstelling:
ISN Isra Moskee is een van de verenigingen die verbonden is aan de Islamitische Stichting Nederland in Den Haag en wordt door minimaal 5 en maximaal 9 gekozen bestuursleden bestuurd volgens de statuten van de ISN. De wijze van verkiezing is opgenomen in de statuten van de stichting en de samenstelling van het bestuur wordt bij de KvK in Breda geregistreerd van de voorzitter, peningmeester en de secretaris.
Het bestuur komt maandelijks bij elkaar om te vergaderen en eens per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden voor de leden van de stichting. Hierin worden alle zaken aangaande gemeenschap en de moskee en het gebouw besproken. De gehouden activiteiten en het financieel verslag worden gepresenteerd aan de aanwezigen. Nieuwe bestuursleden worden eens per twee jaar gekozen/benoemd in deze algemene vergadering.

Beloningsbeleid:
Het bestuur functioneert volledig op vrijwillige basis, is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten declareren inclusief reiskosten.

Toezichtcommissie:
De Toezichtcommissie is een controle mechanisme en maakt geen deel uit van het  bestuur. Deze commissie doet de kascontrole en onderzoekt de staat van baten en lasten met toelichting en brengt jaarlijks aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. De commissie moet vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is, hiervoor krijgt zij twee maal per jaar de gelegenheid  om de financiën van de stichting Isra Moskee te controleren. De Toezichtcommissie wordt eveneens eens per 2 jaar benoemd in de algemene vergadering.

Financiën:
Om haar doelstellingen te kunnen realiseren heeft de stichting financiële middelen nodig. Daarnaast vergt de terugbetalingsverplichting van de aankoopsom van het gebouw  waarin de stichting gevestigd is de nodige kosten. De stichting heeft de volgende methoden om aan geld te komen.

Donaties – Giften – Sponsors – Gebruikersvergoedingen:
De stichting telt ongeveer 230 betalende donateurs (leden). Elk donateur is vrij om een bedrag aan de moskee te geven. De hoogte van het bedrag wordt tijdens de  algemene jaarvergadering vastgesteld. Op dit moment is het bedrag vastgesteld op € 50,00 per jaar.  Een overzicht (ledenlijst) wordt digitaal weergegeven in de kantine van het pand en is voor iedereen zichtbaar. Op het overzicht is jaarlijks te zien wie er betaald hebben en wie niet.
Naast  donaties zijn incidentele giften ook een belangrijke inkomstenbron van de stichting. Er zijn moslims die vrijwillig aan de moskee schenken. Dit bestaat in de praktijk veelal uit giften in de vorm  van  geldbedragen of een schenking van een duurzame gebruiksgoed. Daarnaast zijn er moslims die een bepaalde activiteit en/of een gedeelte van de activiteit willen sponsoren.  Zowel het bestuur als de aangewezen personen door  het bestuur kunnen zich bezig houden met het werven van sponsors voor de jaarlijks terugkerende kosten incl. de vaste lasten van de stichting.
Bij feestdagen zoals het Suikerfeest en Offerfeest worden collectes gehouden.
Door tijdelijk in gebruik te geven van diverse ruimtes in het pand, wordt er gebruikersvergoedingen in rekening gebracht voor de gebruikers en hierdoor krijgt de stichting meer ruimte aan financiën om de jaarlijkse vaste lasten te kunnen betalen.

Beheer en besteding van het vermogen van de stichting:
Voor het beheer van het vermogen van de stichting zijn alle bestuursleden  verantwoordelijk. In de praktijk houdt de penningmeester hier toezicht op en doet een verslaglegging aan het bestuur tijdens de bestuursvergaderingen.
De besteding van het vermogen van de stichting wordt door het bestuur gedaan. De uitgaven worden gemaakt om de doelstellingen van de stichtingen te verwezenlijken, het  vestigingspand te onderhouden en de vaste kosten te betalen. Voor gemaakte onkosten kunnen vrijwilligers en bestuursleden alleen de onkosten- en  reiskostenvergoeding op declaratiebasis krijgen. Het huidige bestuur heeft onderling afgesproken dat niemand iets mag declareren totdat de aankoopsom schuld van het nieuw aangekochte pand is afgelost.
Het bestuur is bevoegd tot een bedrag van € 10.000,00 besluiten te nemen om het bedrag te besteden voor noodzakelijke uitgaven. Voor het meerdere zal dit voorgelegd worden aan de algemene vergadering. Tevens wordt de koepelorgaan Islamitische Stichting Nederland hiervan in kennis gesteld.

Financiële verantwoording:
2017
Created by Design ME
HESABIM
İçeriğe dön